Nr. doc.

Titlul Hotărârii

Data Adoptării

Inițiatori

Caracter

Acțiuni

38  Modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ghidici 'incepand cu data de 14.09.2023 18.09.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
37  Aprobarea actului aditional nr. 1 la acordul de parteneriat nr. 34729/09.12.2022 incheiat intre Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Dolj, in calitate de lider de parteneriat si unitafile administrativ-teritoriale dinjudetele Dolj, Olt si Mehedinti, in vederea implementarii proiectului "Traseu Eurovelo 6 Mehedinti - Dolj - Olt" :in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/Cl 1/I.4, Componenta 11 -Turism si cultura, Investitia I.4.
"Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice"
18.09.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
36  Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 18.09.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
35  Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 08.09.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
34  Aprobarea aderarii UAT Ghidici la teritoriul eligibil reprezentat de Asociatia Grup Local Pescaresc ,,Dunarea Dolj''  30.08.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
33  Actualizarea prefului la apa distribuita populatiei incepand cu data de 01.09.2023  30.08.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
32  Aprobarea dezmembrarii imobilului situat in comuna Ghidici, judeful Dolj, T96, Pl/2 avand nr. cadastral 31500  30.08.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
31  Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Ghidici in Consiliul de Administratie al scolii Gimnaziale Ghidici pentru anul scolar 2023 - 2024 30.08.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
30  Alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliului Local al comunei Ghidici
in perioada august - octombrie 2023 
30.08.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
29  Stabilirea masurilor de gospodarie comunala si a sanctiunilor aplicabile pentru nerespectarea acestora 28.07.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
28  Asocierea 'intre Comnna Ghidici, judetul Dolj si Asociatia Clubul Sportiv Luceafarul Ghidici  28.07.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
27  Aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ghidici incepand cu data de 01.07.2023 28.07.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
26  Inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial situat in incinta Pietei Agro - Alimentare Ghidici si a unui spatiu cu desinatie de "Farmacie umana" situat in incinta Dispensarului Uman Ghidici 27.06.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
25  Aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori persoane fizice incepand cu data de 01.07.2023 27.06.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
24  Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 27.06.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
23  Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 23.05.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
22  Tarifele pentru gestionarea deşeurilor aferente activităţilor desfăşurate de operatori pe fluxul deşeurilor municipale în judeţul Dolj
15.05.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
21  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului Local al comunei Ghidici în perioada mai - iulie 2023 15.05.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
20  Aprobarea aderarii APL/ localitatii Ghidici la Grupul de Actiune Locala (GAL) ,,Calafat"2023 -2027  24.04.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
19  Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Modernizare strazi rurale in comuna Ghidici, judetul Dolj', aprobat pentru finantare prin programul national "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  18.04.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
18  Modificarea si completarea Capitolului 51.02.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii din HCL nr. 5/09.02.2023 privind aprobarea bugetului anual de venituri si cheltuieli pe anul 2023 07.04.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
17  Inchirierea prin licitatie publica a doua spatii comerciale, proprietate publica a UAT Ghidici, situate in incinta Pietei Agro-Alimentare Ghidici  07.04.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
16  Actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Ghidici  07.04.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
15  Modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului
comunei Ghidici incepand cu data de 01.03.2023 
07.04.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
14  Constatarea incetarii de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al dlui Grama Lucian si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Ghidici   07.04.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
13  Aprobarea proiectului "Dotare cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar a Scolii Gimnaziale Ghidici, judetul Dolj" 17.03.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
12  Aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: "Extindere retea de alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ghidici, judetul Dolj" 16.02.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
11  Aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: "Extindere retea de canalizare in comuna Ghidici, judetul Dolj" 16.02.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
10  Aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: "Extindere retea de alimentare cu apa in comuna Ghidici, judetul Dolj" 16.02.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
9  Modificarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2023 16.02.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
8  Aprobarea Planului de paza al comunei Ghidici, judetul Dolj pentru anul 2023 09.02.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
7  Aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2023 09.02.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
6  Aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2023 09.02.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
5  Aprobarea bugetului anual de venituri si cheltuieli pe anul 2023 09.02.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
4  Alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliului Local al comunei Ghidici in perioada februarie - aprilie 2023 09.02.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
3  Aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) si Unitatea Administrativ Teritoriala Ghidici, judetul Dolj, avand ca obiect asigurarea colaborarii interinstitutionale a MMSS cu UAT Ghidici in cadrul Proiectului.... 31.01.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
2  Darea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani, a unui spatiu proprietate a UAT Ghidici, situat in incinta Pietei Agro - Alimentare Ghidici 16.01.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
1  Folosirea excedentului rezultat la 31.12.2023 16.01.2023 Constantin Tache Normativ Descarca