Nr. doc.

Titlul Hotărârii

Data Adoptării

Inițiatori

Caracter

Acțiuni

25  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat la faza DALI pentru obiectivul de investitii "Extindere si modernizare Scoala Gimnaziala in comuna Ghidici, judetul Dolj", precum si a sumei reprezentand categoriile de chltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 31.05.2024 Constantin Tache Normativ Descarca
24  Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024, trimestrul II 31.05.2024 Constantin Tache Normativ Descarca
23  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului genereal actualizat la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investitii "Modernizare strazi rurale in comuna Ghidici, judetul Dolj", aprobat pentru finantare prin programul national "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 21.05.2024 Constantin Tache Normativ Descarca
22  Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024, trimestrul II 21.05.2024 Constantin Tache Normativ Descarca
21  Alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliului Local al comunei Ghidici 21.05.2024 Constantin Tache Normativ Descarca
20  Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024, trimetrul II 23.04.2024 Constantin Tache Normativ Descarca
19  Participarea la Programul vizand sisteme de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate a proiectului ''Extindere retea de alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ghidici, judetul Dolj" 02.04.2024 Constantin Tache Normativ Descarca
18 Folosirea excedentului anilor anteriori la obiectivul de investitii Materiale si echipamente extindere retea electrica 02.04.2024 Constantin Tache Normativ Descarca
17  Modificarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2024 02.04.2024 Constantin Tache Normativ Descarca
16 Aprobarea Normelor procedurale interne privind achiziția publică de servicii din categoria celor cuprinse in anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare pentru aplicarea H.G. nr. 24/2024 privind institutirea programului national Masa sanatoasa 14.03.2024 Constantin Tache Normativ Descarca
15 Desemnarea consilierilor locali in vederea constitutirii comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale ale secretarului general al UAT comuna Ghidici 14.03.2024 Constantin Tache Normativ Descarca
14  Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024, trimestrul I 14.03.2024 Constantin Tache Normativ Descarca
13  Neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitia produselor de panificatie/ laptelui si produselor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei la nivelul comunei Ghidici, Judetul Dolj 07.02.2024 Constantin Tache Normativ Descarca
12  Decontarea contravalorii cheltuielilor de transport intre localitatea de domiciliu/resedinta si localitatea unde se afla locul de munca pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Ghidici, judetul Dolj 07.02.2024 Constantin Tache Normativ Descarca
11  Aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2024 07.02.2024 Constantin Tache Normativ Descarca
10  Aprobarea bugetului anual de venituri si cheltuieli pe anul 2024 07.02.2024 Constantin Tache Normativ Descarca
9  Alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliului Local al comunei Ghidici in perioada februarie-aprilie 2024 07.02.2024 Constantin Tache Normativ Descarca
8  Aprobarea proiectului "EXTINDERE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA IN COMUNA GHIDICI, JUDETUL DOLJ" 23.01.2024 Constantin Tache Normativ Descarca
7  Aprobare plan de lucrări pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr. 196 din 2016  23.01.2024 Constantin Tache Normativ Descarca
6  Folosirea excedentului anilor anteriori 23.01.2024 Constantin Tache Normativ Descarca
5  Aprobarea contului de executie pe anul 2024 23.01.2024 Constantin Tache Normativ Descarca
4  Aporbarea Studiului de Oportunitate/Fundamentare privind delegarea gestiunii activitatii de tratare mecanobiologica a deseurilor reziduale din judeful Dolj in instalatiile de tratare mecanobiologice sau, dupa caz, in instalatiile integrate de tratare, inclusiv transportul deseurilor stabilizate biologic si al deseurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deseuri si al deseurilor reziduale valorificabile energetic la instalatiile de valorificare energetica 23.01.2024 Constantin Tache Normativ Descarca
3  Aprobarea majorarii cu 5% a salariilor de baza lunare pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ghidici, judetul Dolj si a serviciilor infintate de catre Consiliul Local Ghidici 21.01.2024 Constantin Tache Normativ Descarca
2  Organizarea retelei școlare 2024-2025 la nivelul comunei Ghidici 08.01.2024 Constantin Tache Normativ Descarca
1 Acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvolare din excedentul anilor precedenți 08.01.2024 Constantin Tache Normativ Descarca
    2024      
54  Rectificare bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 27.12.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
52  Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 19.12.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
51  Indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2024 cu rata inflatiei in procent de 13.8%   13.12.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
50  Punerea in aplicare a unor masuri legislative prevazute de Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal- bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung  13.12.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
49  Alocarea unor sume pentru achizitionarea de cadouri si pentru iluminatul festiv cu ocazia sarbatorilor de iarna 13.12.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
48  Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 13.12.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
47  Actul Aditional nr. 2 la Contractul nr. 1818/30.06.2022 "Delegarea prin concesionare a operarii instalatiilor de gestionare a deseurilor municipale realizate in cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Dolj" si Actul Aditional nr. 1 la Contractul nr. 1188/11.05.2023 "Delegarea gestiunii activitatii de eliminare prin depozitare a deseurilor la Depozitul Ecologic de Deseuri Mofleni-Craiova"  28.11.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
46  Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 28.11.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
45  Aprobarea proiectului ,,INFIINTARE CAPACITATE DE PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN CADRUL UAT GHIDICI, JUDETUL DOLJ" 13.11.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
44  Alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliului Local al comunei Ghidici in perioada noiembrie/decembrie 2023-ianuarie 2024 13.11.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
43 Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 30.10.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
42 Aprobarea contului de executie trimestrul III pe anul 2023 30.10.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
41  Inchirierea prin licitatie publica a doua spatii comerciale situate in incinta Pietei Agro - Alimentare Ghidici si a unui spatiu cu destinatie de "Farmacie umana" situat in incinta Dispensarului Uman Ghidici 06.10.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
40  Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 06.10.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
39  Modificarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2023 06.10.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
38  Modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ghidici 'incepand cu data de 14.09.2023 18.09.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
37  Aprobarea actului aditional nr. 1 la acordul de parteneriat nr. 34729/09.12.2022 incheiat intre Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Dolj, in calitate de lider de parteneriat si unitafile administrativ-teritoriale dinjudetele Dolj, Olt si Mehedinti, in vederea implementarii proiectului "Traseu Eurovelo 6 Mehedinti - Dolj - Olt" :in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/Cl 1/I.4, Componenta 11 -Turism si cultura, Investitia I.4.
"Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice"
18.09.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
36  Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 18.09.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
35  Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 08.09.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
34  Aprobarea aderarii UAT Ghidici la teritoriul eligibil reprezentat de Asociatia Grup Local Pescaresc ,,Dunarea Dolj''  30.08.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
33  Actualizarea prefului la apa distribuita populatiei incepand cu data de 01.09.2023  30.08.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
32  Aprobarea dezmembrarii imobilului situat in comuna Ghidici, judeful Dolj, T96, Pl/2 avand nr. cadastral 31500  30.08.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
31  Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Ghidici in Consiliul de Administratie al scolii Gimnaziale Ghidici pentru anul scolar 2023 - 2024 30.08.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
30  Alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliului Local al comunei Ghidici
in perioada august - octombrie 2023 
30.08.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
29  Stabilirea masurilor de gospodarie comunala si a sanctiunilor aplicabile pentru nerespectarea acestora 28.07.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
28  Asocierea 'intre Comnna Ghidici, judetul Dolj si Asociatia Clubul Sportiv Luceafarul Ghidici  28.07.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
27  Aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ghidici incepand cu data de 01.07.2023 28.07.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
26  Inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial situat in incinta Pietei Agro - Alimentare Ghidici si a unui spatiu cu desinatie de "Farmacie umana" situat in incinta Dispensarului Uman Ghidici 27.06.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
25  Aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori persoane fizice incepand cu data de 01.07.2023 27.06.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
24  Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 27.06.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
23  Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 23.05.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
22  Tarifele pentru gestionarea deşeurilor aferente activităţilor desfăşurate de operatori pe fluxul deşeurilor municipale în judeţul Dolj
15.05.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
21  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului Local al comunei Ghidici în perioada mai - iulie 2023 15.05.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
20  Aprobarea aderarii APL/ localitatii Ghidici la Grupul de Actiune Locala (GAL) ,,Calafat"2023 -2027  24.04.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
19  Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Modernizare strazi rurale in comuna Ghidici, judetul Dolj', aprobat pentru finantare prin programul national "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  18.04.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
18  Modificarea si completarea Capitolului 51.02.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii din HCL nr. 5/09.02.2023 privind aprobarea bugetului anual de venituri si cheltuieli pe anul 2023 07.04.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
17  Inchirierea prin licitatie publica a doua spatii comerciale, proprietate publica a UAT Ghidici, situate in incinta Pietei Agro-Alimentare Ghidici  07.04.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
16  Actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Ghidici  07.04.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
15  Modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului
comunei Ghidici incepand cu data de 01.03.2023 
07.04.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
14  Constatarea incetarii de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al dlui Grama Lucian si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Ghidici   07.04.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
13  Aprobarea proiectului "Dotare cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar a Scolii Gimnaziale Ghidici, judetul Dolj" 17.03.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
12  Aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: "Extindere retea de alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ghidici, judetul Dolj" 16.02.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
11  Aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: "Extindere retea de canalizare in comuna Ghidici, judetul Dolj" 16.02.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
10  Aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: "Extindere retea de alimentare cu apa in comuna Ghidici, judetul Dolj" 16.02.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
9  Modificarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2023 16.02.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
8  Aprobarea Planului de paza al comunei Ghidici, judetul Dolj pentru anul 2023 09.02.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
7  Aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2023 09.02.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
6  Aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2023 09.02.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
5  Aprobarea bugetului anual de venituri si cheltuieli pe anul 2023 09.02.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
4  Alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliului Local al comunei Ghidici in perioada februarie - aprilie 2023 09.02.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
3  Aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) si Unitatea Administrativ Teritoriala Ghidici, judetul Dolj, avand ca obiect asigurarea colaborarii interinstitutionale a MMSS cu UAT Ghidici in cadrul Proiectului.... 31.01.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
2  Darea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani, a unui spatiu proprietate a UAT Ghidici, situat in incinta Pietei Agro - Alimentare Ghidici 16.01.2023 Constantin Tache Normativ Descarca
1  Folosirea excedentului rezultat la 31.12.2023 16.01.2023 Constantin Tache Normativ Descarca